GOUPIL Test 2

GOUPIL Verkaufsargument … 〉 video

01 Verkaufsargument – Überzeugend … 〉 video

02 Verkaufsargument – Durchblick … 〉 video

03 Verkaufsargument – Werkzeug, Nutzfahrzeug … 〉 video

04 Resümee 〉 video